Informace o projektu

Spisovatelé Univerzity Palackého

Projekt, realizovaný doktorandy a studenty katedry bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Ivou Chomiszakovou, Petrou Kožušníkovou, Jiřím Severou, Karolínou Suchou) pod vedením prof. Lubomíra Machaly, hodlá zmapovat literární, respektive beletristický přínos všech autorů, kteří publikovali samostanou beletristickou knihu a kteří buď byli na UP zaměstnáni, nebo na ní studovali, popřípadě s ní byli v jiném úzkém doložitelném a produktivním kontaktu. Pozornost tedy věnujeme spisovatelům, kteří přišli do výše vymezeného styku s olomouckým vysokým učením až v etapě následující po jeho obnovení, čili od roku 1947 až do současnosti. Zmíněné obnovení bylo kromě jiného krokem, který významně rozšiřoval tehdejší vzdělávací a všeobecně kulturní možnosti mimo státní a společenské centrum a zároveň poukazoval na dávnou a už pozapomenutou tradici druhého nejstaršího vysokého učení v českých a moravských zemích. Učitelé a studenti UP v uplynulých téměř sedmdesáti letech dosáhli nepochybně mnoho vědeckých, odborných a pedagogických úspěchů či zásluh. Přiblížení a ilustrování těch literárních nejen demonstruje možná někdy nečekaný rozměr jejich nadání, ale hlavně poukazuje na jejich příspěvek ke všeobecné kultivaci lidského ducha, na níž se slovesné umění zásadně podílí. Dalším záměrem projektu je (zejména s ohledem na současné globalizační a internacionalizační tendence) zdůraznit důležitost individuální spjatosti s místem formujícím základní osobnostní, sociální i profesní kvality a dispozice. Jinak vyjádřeno: posilovat hrdost na příslušnost k naší akademické obci a případně také motivovat k rozšíření jejích odborných a tvůrčích úspěchů.

Základním cílem projektu je tedy encyklopedický soubor hesel spisovatelů spojených s olomouckou univerzitou, přičemž každé heslo má následující strukturu a obsah:
a) životopisná část
b) výkladová část – věnována podrobnějšímu přiblížení a charakteristice jednotlivých beletristických děl daného autora
c) část podrobněji přibližující konkrétní vazbu na olomouckou univerzitu (s využitím pramenů z Archívu UP v Olomouci)
d) bibliografická část
e) ohlasová část – přibližující prostřednictvím ukázek dosavadní ohlas autorovy tvorby
f) ikonografie (fotografie autora, obálky knih, ukázky autografů, popř. audiovizuální podklady)

Strukturu hesla jsme do značné míry převzali, a to s laskavým svolením PhDr. Michala Přibáně, Ph. D., ze Slovníku české literatury po roce 1945, který je dostupný na webových stránkách Ústavu pro českou literaturu, v. v. i. (Z dotyčného slovníku jsme v některých případech, vždy řádně označených, čerpali též po obsahové stránce.) Naše hesla ovšem navíc obsahují také ukázky z ohlasů na díla spisovatelů UP a současně upozorňují, které ohlasy pocházejí od zaměstnanců UP.

První fáze projektu byla uzavřena na jaře 2013 zveřejněním základní verze šedesáti autorských hesel na webových stránkách projektu. Dotyčná hesla byla posléze v poopravené a aktualizované podobě a doplněná o Náčrt literárního dění na Univerzitě Palackého i kolem ní vydána knižně pod názvem Spisovatelé Univerzity Palackého (Olomouc 2013, ISBN 978-80-244-3927-3). Publikace byla realizována tak, aby si její uživatel mohl jednak sám doplňovat nové informace, ale také aby si mohl vytisknout a do knihy vložit aktualizace a doplňky zveřejněné na našich webových stránkách. Pro usnadnění orientace jsou všechny verze, resp. změny datovány.  Byli bychom velmi vděčni, kdybychom při opravách a doplňcích mohli využít podnětů a upozornění od uživatelů, návštěvníků našich stránek, resp. čtenářů výše zmíněné publikace. (Své reakce a impulsy můžete posílat na adresu lubomir.machala@upol.cz.)

12. 5. 2014                                                                                  Lubomír Machala