Miloš KVAPIL (pseud. Miloš QAPIL)

* 15. 2. 1947, Prostějov

Kvapil, Milos (Foto - www.proprostejov.eu) - Kopie

zdroj: www.proprostejov.eu

Vystudoval obor knihovnictví a vědecké informace na Fakultě sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy v Praze (1971), poté působil v Olomouci ve Státní vědecké knihovně, zanedlouho se však vrátil do rodného města, kde zastával funkci knihovníka ve Výzkumném ústavu oděvním, později také funkci vedoucího odvětvového informačního střediska vědecko-technických informací pro konfekční průmysl. Po zrušení ústavu našel profesní uplatnění jako ředitel Informačního centra UP, vedoucí informační služby Městského úřadu v Prostějově, vedoucí regionálního poradenského a informačního střediska pro živnostníky. Následně působil jako vedoucí technické knihovny v Moravských železárnách v Olomouci a v roce 1997 se stal ředitelem Okresní, později Městské knihovny v Prostějově. Svou činnost zde ukončil v roce 2009 odchodem do důchodu. Je nositelem Ceny českých knihovníků 2007, udělované Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Ke knižnímu debutu Eukleidovská Seč klásků lásky, který již svým názvem odkazuje k oblasti geometrie, připojil Návod místo úvodu a v něm čtenáře upozornil, že mu předkládá „texty s poetickou aspirací, rozhodně ne básně“. Dále zde zdůrazňuje obyčejnost svého díla, tvrdí, že nejde o nic výjimečného, co by nezvládl napsat sám čtenář. Snaží se tedy o civilní výraz, chce „vydat svědectví či pár poznámek o světě“ a také o svých myšlenkách. Básní je ve sbírce 23, autor sám podtrhuje, že jejich počet není náhodný, neboť číslo 23 je prvočíslo čili „texty a jejich počet dostávají další rozměr, integrity a nedělitelnosti – tedy atribut našeho integrálního“. (Všechny citáty ze s. 3.) Jednotlivé básně jsou nazývány různými pojmy z geometrie (bod, přímka, křivka apod.), obsah básně pak sbližuje tyto abstraktní pojmy s konkrétními oblastmi lidského života. Autor tak dokládá to, co již sdělil v úvodu/návodu – že geometrie je nedílně spjata s naším bytím. Pomocí geometrie hledá objasnění postavení člověka ve světě či si spíše klade mnohé otázky, o kterých ví, že není v moci člověka je zodpovědět. Taktéž jednání lidského subjektu je jen jakousi kopií práce „mistra“, k němuž člověk vzhlíží jako ke svému vzoru a v jehož tvorbě vidí návod ke své vlastní, avšak méně závažné tvorbě. Autor také vnímá malost člověka oproti rozlehlosti vesmíru, člověk se v něm ztrácí, je pouhým bodem, jehož údělem je jít v předem daných kolejích a nevystoupit z nich, neboť každý bod je – řečeno slovy autora prostřednictvím řeči geometrie – určen svou přímkou, z níž nemůže vybočit (srov. báseň Bod na s. 4). Oproti této snaze o abstrakci si však ve sbírce můžeme všimnout až zbytečného vysvětlování – viz např. hned úvodní báseň Bod, obsahující explikaci volby názvu sbírky. Taktéž některé geometrické útvary nepojímá autor příliš invenčně a originálně, např. křivka je ve stejnojmenné básni spojena pouze se ženou, což je zcela předvídatelné a autor tím nepřináší do světa metafor pranic překvapivého ani objevného.

I ve své druhé knize zachoval obdiv k číslu 23, opět tuto skutečnost zdůrazňuje i v úvodu a svou fascinaci naplňuje podobně jako v debutu: „Kromě několika málo opus [sic] má každý text 23 slok, nebo sbírka má dvacet tři částí. Tak jako se perličky navlékají na nit, zapisuji texty na CD, pochopitelně, vždy po dvaceti třech.“ (S. 5.) Druhá sbírka je více bilanční, lyrický subjekt se s hořkostí zamýšlí nad společenskými tématy, nad postupným upadáním lidských hodnot, nad smyslem života a plynutím času. Rovněž v této sbírce je, v souladu s úvodem, kladen důraz na geometrii. Ne náhodou v souvislosti s hledáním jistoty a životní harmonie. K té kromě pravidelností, objevovaných v geometrii, slouží lyrickému subjektu i láska a taktéž prostor přírody.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Eukleidovská Seč klásků lásky (BB 2003); Císařovy vousy (BB 2012); O přírodě – Peri fyseos (BB 2013); Útesy času (BB 2014).

LITERATURA

Studie a články: E. Ševčíková: Šéfa knihovny pochválili kolegové za dobrou práci: cenu kromě Miloše Kvapila dostali už jen čtyři knihovníci, Prostějovský deník 30. 6. 2007; -vevi-: Miloš Kvapil fascinován knihami, literaturou a tištěným slovem, Prostějovský Večerník 24. 8. 2009; D. Sekanina: Po kláscích lásky vyrostly z pera Miloše Kvapila Císařovy vousy, Prostějovský deník 2. 6. 2012, dostupné z: http://prostejovsky.denik.cz/kultura_region/po-klascich-lasky-vyrostly-z-pera-milose-kvapila-cisarovy-vousy-20120602.html; -ham-: Knihovník žije mezi knihami a ženami, Prostějovský deník 11. 7. 2013, s. 2.
Rozhovory: -jos-, Městská knihovna se potýká s nedostatkem prostoru: rozhovor s ředitelem Milošem Kvapilem nejen o vydávání dalších publikací, Prostějovský večerník 10. 3. 2003; -mik-, Ředitel knihovny M. Kvapil: Tuhla nám krev v žilách!, Prostějovský Večerník 12. 11. 2007; L. Sehnalová, Miloše Kvapila do knihovny přivedlo Srdce, Týdeník Prostějovska 18. 3. 2009.

UKÁZKA Z OHLASŮ

Texty [doplnil js] volným veršem spřádají úvahy a nezřídka formulují jasný životní postoj, posílají nějaký názorový, přátelsky míněný vzkaz. Po přečtení veršů, které daly sbírce název, také nepřekvapí, že se jejich autor hlásí k idejím royalismu. A sympatie netají ani k antice. Důležitým je věčné téma čas, ovšem i další pojmy z ranku hloubavé, klasické metafyziky. Někdy se pak úlevně rozhostí atmosféra, v níž filosofující disputace obvykle jiskří – ovzduší symposionu s nalitým vínem.
D. Sekanina: Po kláscích lásky vyrostly z pera Miloše Kvapila Císařovy vousy, Prostějovský deník 2. 6. 2012, online dostupné z: http://prostejovsky.denik.cz/kultura_region/po-klascich-lasky-vyrostly-z-pera-milose-kvapila-cisarovy-vousy-20120602.html.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
„Obzory Miloše Kvapila“ – vybrané básně, Krok 2004, č. 3, Dostupné z: http://www.vkol.cz/data/soubory/krok/krok0403.pdf.
Profil autora na serveru Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Dostupné z: http://www.skipcr.cz/co-je-skip/knihovnicky-parnas/cena-ceskych-knihovniku/milos-kvapil

Autorka hesla: Iva Chomiszaková (2013)
Aktualizace hesla: 5. 5. 2014 (js)
Aktualizace bibliografie: 5. 5. 2014 (js); 8. 3. 2015 (ad)

 

Napsat komentář