Josef TILLICH

* 03. 09. 1935, Bojkovice

tillich 001 - Kopie

zdroj: Archiv UP

V letech 1958–1961 působil jako asistent na PřF UP a roku 1961 se zde stal odborným asistentem. Specializoval se především na psychohygienu a další podmínky uchování duševního zdraví, ale také na teoretickou mechaniku a teorii relativity. Jako lektor psychohygieny na PdF UP se také zapojil do projektů zkvalitňujících učitelskou práci a zvyšující její atraktivitu. Roku 1967 získal titul RNDr. v oboru teoretická fyzika a v roce 1980 titul CSc. v oboru didaktika fyziky. V letech 1990–1995 zastával funkci proděkana PřF UP a v letech 1995–2000 funkci prorektora UP pro studijní záležitosti. Zajímá se o jógu, transpersonální psychologii, filozofii, etiku a umění.

Tillichovým dosud jediným beletristickým počinem je titul Z palety srdce, tematicky ucelená básnická sbírka, jejíž název vhodně koresponduje s jejím pojetím a tematickou náplní – lyrický subjekt v básních-obrazech „vymalovává“ nejniternější pocity z hloubky svého srdce. Častým motivem je osamění bez ženy, vzpomínání na krásné chvíle v minulosti i hořkost z toho, že již pominuly. Lyrický subjekt nabývá přesvědčení, že život je naplněn pouze ve dvou, navíc se přidává úzkost z vědomí uplývajícího času. Vedle lyriky milostné je v Tillichově sbírce zastoupena i lyrika přírodní; autor prokazuje schopnost vnímavě zachytit okouzlení lyrického subjektu přírodou a taktéž je mu vlastní smysl pro detail v zobrazování sebenepatrnějších přírodních procesů a jevů. Oba zásadní autorovy inspirační zdroje, láska a příroda, se citlivě prolínají a vzájemně doplňují, ne zřídka je právě příroda prostorem lásky.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Z palety srdce (BB 2009).
Příspěvky ve sbornících: Tisíc dní s literárním klubem Olomouc (2009).
Odborné práce (výběr): Hledání rovnováhy v rozkolísaném světě. Nové pohledy na duševní hygienu, in Sborník cyklu seminářů „Vzdělání a výchova na prahu 21. století“ (1997); Východní tradice a současný svět, in Sborník z konference s mezinárodní účastí: „Perspektivy trvale udržitelného způsobu života“ (1997); Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský kurz [Physics dictionary for a university course] (1999); Vnitřní jóga, in Hošek, V. (ed.): Jóga, speciální učební text (2000); Vědomí – integrující složka spirituality, in Sborník příspěvků konference IV. Brněnské dny Jóga a zdraví (2003); Jóga a psychohygiena. Text k workshopu pořádanému Centrem inovativního vzdělávání (2007); V. Knížetová, J. Tillich: Jóga (2007).

LITERATURA

Studie a články: L. Richterek: Jubilejní světobod RNDr. Josefa Tillicha, CSc., Žurnál UP 2005, č. 1; F. Valouch: Básně Josefa Tillicha nepotřebují vysvětlovací komentář, …, doslov in Z palety srdce 2009; B. Kolář: A básně se stále píšou…, 7. 6. 2009, dostupné z: http://zpravodajstvi.olomouc.cz/clanky/A-basne-se-stale-pisou-11530, též in Tisíc dní s literárním klubem Olomouc (2009).

UKÁZKY Z OHLASŮ

Když se letmo projdeme těmito verši, zjistíme, že nejvíc je v nich zvýznamněno slovo láska. Za všemi jejími podobami nemusíme vždycky hledat konkrétní objekt, není to jenom milostné vyznání, »rozbolestnění ženami«, může to být i způsob určitého uvažování o světě, kromě své pozemské slasti a strasti má láska v autorově pojetí taky svůj duchovní přesah, je podněcovatelkou naděje, jejím prostřednictvím lze se dopátrat toho, kam člověk jde, jinak řečeno: autor nám sděluje, že láska je cesta, na níž můžeme pochopit sami sebe a vydat o tom i existenciální svědectví: »Nebytí je, když nejsi, když jsem sám.«
F. Valouch: Básně Josefa Tillicha nepotřebují vysvětlovací komentář, …, doslov in Z palety srdce (2009), s. 76–77.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR

Autorka hesla: Iva Chomiszaková (2012)
Aktualizace hesla: 22. 6. 2014 (ich)
Aktualizace bibliografie: 22. 6. 2014 (ap)

Napsat komentář